Condicións Xerais

1. MARCO LEGAL

En cumprimento da normativa vixente, a entidade BARAFUNDA, S.L. (B27756402) que opera a través de internet desde o presente sitio web www.barafundaanimacion.com detállanse a seguir as condicións xerais de contratación dos productos e/ou servizos ofertados a través do mesmo e dos que se xeran os dereitos e obrigas para as partes.

2. IDENTIFICACIÓN

As Presentes Condicións Xerais de Contratación (en adiante “Condicións”) teñen o obxectivo de regular a relación entre BARAFUNDA, S.L. (en adiante o “Prestador”) e os Clientes (en adiante o “Usuario”), relativas a todas as transaccións realizadas a través da WEB da “tenda on-line”.

2.1. EMPRESA OFERTANTE (PRESTADOR)

 • RAZÓN SOCIAL: BARAFUNDA, S.L.
 • NOMBRE COMERCIAL: BARAFUNDA ANIMACIÓN
 • CIF: B27756402
 • DOMICILIO: CAMIÑO DO POMBAL, 38, BAIXO
 • POBLACIÓN: VIGO
 • C.P.: 36205
 • TELÉFONO: 986 221 218
 • CORREO ELECTRÓNICO: barafunda@barafundaanimacion.com
  E de outra parte:

2.2. O USUARIO

Entenderase por USUARIO ou CLIENTE, o internauta que adquire esa condicións mediante o seu rexistro no sitio web utilizando para iso un formulario e o que se lle asignan unhas claves de usuario e contrasinal, sobor dos que ten plena responsabiidade plena de uso e custodia, sendo responsable da veracidade dos datos personais facilitados ó prestador (como se indica no apartado de Rexistro de usuarios).

3. ACEPTACIÓN

Mediante a aceptación das presentes Condicións, o Usuario declara:
1. Que é unha persona con capacidade para contratar segundo a normativa vixente.
2. Que leín e acepta as presentes Condicións.

4. DISPOÑIBILIDADE DAS “CONDICIÓNS”

O Usuario tendrá acceso sempre e en todo caso, con carácter previo ó inicio do procedimento de contratación de productos, ás condicions, podendo ser almacenadas e/ou reproducidas nun soporte duradeiro.

5. VALIDEZ OU DURACIÓN

O período de validez ou duración das presentes Condicións e condicións particulares de contratación, será o tempo que as mesmas permanezan publicadas no sitio web mencionado e resultarán de aplicación desde o momento en que o Usuario faga uso do sitio web, e/ou proceda á contratación de calesqueira productos e/ou servizos.

6. MODIFICACIÓNS

O Prestador resérvase o dereito de modificar unilateralmente as devanditas Condicións sin que iso poida afectar aos bens ou promocións que foran adquiridas previamente á modificacións por parte do Usuario.
O Usuario comprométese a ler atentamente as condicións de contratación cada vez que proceda a contratación dalgún producto/servizo dado que os mesmos poideran ser obxecto de modificación desde a última vez que accedeu.

7. NULIDAD

O periodo de validez ou duración das presentes Condicións e condicións particulares de contratación, será o tempo que las mismas permanezan publicadas no sitio web mencionado e resultarán de aplicación desde o momento no que o Usuario faga uso do sitio web, e/ou proceda á contratación de calesqueira productos.

8. OBXECTO DO CONTRATO

O presente contrato ten por oxecto regular a realación contractual de compraventa nacida entre o Prestador e o Usuario no momento en que éste acepta a compra durante o proceso de contratación online meidante os mecanismos que se expoñen a continuación.
A relación contractual de compraventa conleva a entrega a cambio dun prezo determindado e públicamente exposto a través do sitio web dun ou varios productos, artigos e servizos concretos.
Cada un dos devanditos productos poderán se obxecto dunha regualación específica mediante as considicóns particulares de contratación de cada un deles das cais darase máis detalle no apartado de garantía, devolucións, desestimento ou na propia ficha técnica do producto, artigo ou servizo debido aos diferentes formatos nos que se comercializan os productos, os súas embalaxes ou a súa propia natureza.

9. REXISTRO DE USUARIOS

O Usuario poderá rexistrarse na web no botón dereito “darse de alta”. para o cal introducirá os datos personais requeridos como obrigatorios que serán: nome e apelidos, dirección, código postal, localidade, provincia, teléfono móbil, correo electrónico e contrasinal. A Alta como Usuario da tenda lle proporcionará acceso á Web e a adqusición de productos, artigos e servizos.
O Usuario selecinará un nome de usuario e contrasinal compromenténdose a facer uso responsable e dilixente dos mesmos e non poñelos a disposición de terceiros así como a comunicar ó prestador a perda ou roubo dos mesmos ou do psoible acceso por un terceiro non autorizado de tal sexito que o prestador proceda ó seu bloqueo inmediato. O suario non poderá elexir como nome de usuario palabras e termos que teñan como finalidade confundir a outros por identificar a como membro integrante do prestador, así como, expresións malsonantes, inxuriosas e en xeral contrarias á lei ou as exixencias da moral e boas costumes.

10. ÁMBITO XEOGRÁFICO

Este sitio web opera e vende en territorio español, aínda que tamén realiza envíos ó extranxeiro. En adiante entendarase este ámbito xeográficoi como “Territorio”. Polo tanto únicamente se realiza envíos e distribúe os productos no Territorio. A uytilización desta web así como calqueira compra realizada no mesmo considerase efectuada en España e polo tanto suxeta ás leis e normas españolas vixentes. O Prestador non acepta nin entrega pedidos fora do territorio mencionado.
Todo o anterior indícase sen perxuizo de que próximamente poidamos ofrecer estes servizos nos ámbitos excluidos en cuio caso anunciarase coa antelación suficiente nesta Web.

11. INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

O Prestador pon gran atención á información relativa ás caracterísiticas dos productos mediante descripcións técnicas e fotografías que ilustran os productos. Todo iso faise dentro do límite da técnica e respetando os estándares do mercado.

12. IMPOSTOS, MOEDA E GASTOS DE ENVÍO

De conformidade coa normativa vixente, toda compra efectuada a través do sitio web estará suxeita ó Impuesto sobor do Valor Engadido (IVE), aínda que se indicaran artigos sen sen dito imposto. Non todos os productos ofertados inclúen o Imposto sobor do Valor Engadido (IVE) e en todo caso se expresarán na moeda local Euro (€). Ditos prezos, salvo que se indicque espresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío o calesqueira outros servizos adicionais e anexos ó producto, artigo ou servizo adquirido.

13. LINGUA NA QUE SE DESENROLA O CONTRATO

O procedimento de contratación e a información precontractual está en galego e este idioma será o empregado para levar a cabo a contratación.

14. PASOS DO PROCESO DE CONTRATACIÓN / COMPRA

14.1. REXISTRO

Para poder iniciar o proceso de contratación de productos en www.libreriaproteo.com, primero es necesario registrarse como usuario, pulsando el botón que aparece en la página principal de la web llamado “darse de alta” y rellenando los datos obligatorios que se solicitan en la página que aparecerán a continuación.
Una vez registrado correctamente, el usuario podrá entrar con su usuario y clave al panel de control de su perfil para poder gestionar todas aquellas funciones que el prestador de la página ha puesto a su disposición, como por ejemplo acceder al perfil, consultar los pedidos realizados, los ebooks, el saldo y sacar extracto de la cuenta.

Una vez realizado el registro, podrá proceder a la compra de su(s) producto(s).

14.2. PROCESO DE COMPRA

O proceso de compra é rápido e doado:

 • Rexistro do cliente.
 • Resumen do pedido.
 • Método de envío
 • Información de Pago
 • Revisión do pedido e pago
 • C.P.: 36205

*NOTA: OBRIGA DE PAGO Ó REALIZAR O PEDIDO.

15. DISPOÑIBILIDADE DO PRODUCTO

A merca dos productos está condicionada ás existencias en almacén correspondentes ós artigos solicitados. No caso de rotura de stock informaráse desta eventualidade e o cliente decidirá si procede a reservalo para o momento no que se dispoña de stock.

16. TIPOS DE PRODUCTOS

Non existe un pedido máximo.

17. IMPORTE MÁXIMO DE PEDIDO

A merca dos productos está limitada a cantidade en stock (conforme o punto nº 15).

18. COMO AMPLIAR O CANCELAR O MEU PEDIDO

Para ampliar un pedido pódese facer sempre que non se teña rematado a compra en proceso e pódese realizar pulsando o botón “Mercar máis”.
Para cancelar un pedido despois de realizar unha compra, ésta se poderá cancelar con dereito ó reembolso íntegro sempre e cando se cumpran as siguintes condicións:
• O pedido non saiu dos nosos almacéns nin se atopa en tránsito cara ó domicilio indicado.
Para os pedidos que xa sairon das instalacións , se avisarase á empresa de mensaxería e neste caso, o importe da devolución ó cliente sería íntegro a excepción dos gastos de envío.

19. GASTOS E FORMAS DE ENVÍO E PRAZO DE ENTREGA

Os gastos de envío para 1 bulto de ata 1 Kg. ascenderán para bultos de ata 1 Kg. a 7,50 euros para para o o resto do territorio peninsular. Para envíos a Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla ascenderán a 14,95 euros, mentras que para envíos internacionais deberá consultar ó Prestador.
Para o caso de que sexa necesario enviar máis dun bulto e/ou o peso do bulto sexa superior a 1 Kg. por favor consulte co Prestador tratase de informar na páxina Web).
Os pagos con Paypal tendrán un coste adicional de 3,95€ de xestión.
Os gastos de transporte e desprazamento para a realización de servizos débese consultar sempre co Prestador.

20. O PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega dos pedidos indicarase na descripción do propio artígo e será estimado e orientativo.

21. FACTURA

¿Dónde podo consultar a miña factura? A factura envíase físicamente xunto co pedido.

22. IMPOSTO SOBOR DO VALOR ENGADIDO

De conformidade coa normativa vixente, toda compra efectuada a través do sitio web estará suxeta ao Imposto sobor do Valor Engadido (IVE), aínda que se indicarán artigos sin dito imposto.

23. MÉTODOS OU MODALIDADES DE PAGO

De xeito xeral, o Usuario poderá escoller a forma de pago:
A) Mediante tarxeta de crédito/débito, para o que facilitará, entre outros:
(i) nome e apelidos;
(ii) número de tarxeta;
(iii) CVV/CVC;
(iv) data de caducidade da tarxeta;

Una vez validada toda a información sobor da compra (artígos, modos de envío, dirección de entrega e de facturación) aparecerá unha elección para escoller qué modalidad de pago deseas empregar e se debe introducir os datos solicitados.
No caso de que a plataforma de pago informara da denegación da tarxeta, cancelarase automáticamente o pedido, informando online e no mesmos momento, ó cliente da anulación como xa se comentou.
Os datos da tarxeta non se gardarán nunca na nosa base de datos pois este trámite queda sometido a supervisión da entidade bancaria.
Non se poden realizar pagos con tarxetas emitidas fora do territorio Español.

B) Por transferencia bancaria.
Deberá realizar a transferencia á conta bancaria que se indicará oportunamente.
Non se tramitará o envío do pedido ata confirmar o ingreso do importe do mesmo na conta bancaria indicada.

C) Por Paypal.
Pédese realizar pago da súa compra a través de Paypal. Ólexir PayPal como medio de pago, a dirección de facturación indicada anteriormente será ignorada, e será tomada en conta a dirección rexistrada na conta Paypal para temas de facturación.

ESTÁ ADMITIDO O CONTRAREEMBOLSO (repercutirase un recargo do 4,95% sobor da cuantía a pagar).

24. DISPOSICIÓNS XERAIS SOBOR DO PROCESO DE PAGO

A orden de pago dada polo Usuario implica necesariamente a adhesión a estas Condicións Xerais así como das condicións particulares do pedido.
Para calqueira forma de pago escollida polo Usuario, tódolos pagos estarán suxeitos aos termos e condicións aplicables ó Usuario polas entidades financeiras intervintes ou polas plataformas de pago de forma segura (p.ex. Visa, Mastercad, Iupay, Stripe, etc.).
Unha vez efectuado correctamente o pago o Usuario recibirá un correo electrónico de confirmación que acredite as condicións esenciais da operación.

25. DEVOLUCIÓNS DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS, DAÑADOS OU INCORRECTOS OU EXERCENDO O DEREITO DE DESISTIMENTO

Unha vez recibido o pedido pódese desistir da compra sempre e cando o producto non fora usado, teña o seu embalaxe orixinal e documentación correspondente e complementos así como accesorios orixinais, regalos e/ou obsequios promocionais si os houbera dentro dos 14 días naturais despois da recepción do pedido.
Recórdase que ó facer uso do dereito de desistimento realizarase o reembolso do diñeiro pagado polos productos e/ou artigos e servizos non prestados e incluirá o importe da compra e, si existisen, se deducirán os costes de entrega e/ou desprazamento e transporte.
O Usuario (Cliente) faise cargo da devolución. Así mesmo no caso de que se opte pola opción de recollida por parte do Prestador do producto no domicilio do Usuario (Cliente), os gastos da recollida correrán a cargo do cliente (consultar co Prestador previamente).
No se poderán devolver artígos e productos, exercendo o dereito de desistimiento, que non teñan a súa embalaxe orixinal intacta e sen desprecintar así como calquera tipo de producto personalizado para o Cliente. Neste senso, non se aceptará a devolución de todos aqueles productos que presenten algún tipo de manipulación do film protector da caixa ou envoltorio, no caso contrario o valor do artículo sufrirá unha depreciación do mesmos ou non se aceptará a súa devolución unha vez comprobado o estado do mesmo.

No caso de tratarse de productos que requiran da súa apertura e utilización para poder coñecer si funcionan debidamente o Prestador requerirá para aceptar a súa devolución que o producto que sexa devolto, se atope en perfecto estado e igualmente, dispoñendo de todos os seus elementos, embalaxes e envoltorios.

E ademáis deberá asegurarse que:

a) Non fose utilizado de forma incorrecta ou neglixente, non fora manipulado de forma inadecuada ou imprudente e non fora sido sometido a condicións anormais ou dañinas que deterioren o productos ou artigo.
b) Non estivese implicado en ningún accidente nin fora danado ó intentar reparalo, alteralo ou modificalo.
c) Non fose utilizado de forma contraria ó establecido ou indicado polo fabricante, editor, productor, etc. nas instruccións do Producto.
d) Non sufrise deterioro por desgaste natural tras a súa recepción.

No caso de que o producto non cumpra cos requisitos mencionados o Prestador pode decidir segundo o seu criterio non reparar ou sustituir o producto nin reembolsar o importe abonado (conforme ó indicado anteriormente) e/ou pode solicitar que se reintegre a totalidade dos costes de transporte e revisión surxidos segundo as tarifas estándar vixentes.
Para realizar o devandito reintegro pódese cargar os costes mencionado na conta da súa terxeta de crédito ou de débito ou utilizar os datos de pago facilitados ó realizar o pedido.
No caso de producto defectuoso (dende a orixen) o Prestador procederá, segundo corresponda, á reparación, sustitución, rebaixa do prezo ou resolución do contrato; xestións que serán gratuitas para o consumidor e ou usuario.
No caso de que o producto e/ou seu envoltorio sufrisen algún dano ou non se atope nas condicións orixinais de envío o valor do artigo ou producto sufrirá unha depreciación. Esta disposición non afecta aos dereitos recoñecidos ó consumidor pola lexislación vixente.
Nos casos nos que se considere que no momento da entrega o producto non se axusta ó estipulado no Contrato, ou o producto sufrise algún dano ou deterioro no transporte ou é incorrecto deberá porse on contactoc nos, o Prestador, de forma inmediata por medio do noso formulario de contacto facilitando os datos do producto e do pedido así como tamén chamando por teléfono ó número 986 221 218 no horario de atención ó cliente (de luns a venres non festivos en horario de 09:00 a 13:30).

Tamén pode poñerse en contacto no e-mail:
barafunda@barafundaanimacion.com

Unha vez examinada a solicitude de devolución e feitas as comprobacións oportunas previa confirmación vía e-mail se procede a recepción do artigo ou producto ou a sú recollida no lugar de entrega do mesmo.
Se procede a examinar detidamente o producto devolto e se comunicará ó Usuario (Cliente) por email dentro do prazo razoable si procede á devolución do importe ou sustitución do mesmo (no seu caso). A devolución ou sustitución do artigo efectuarase o antes posible e en calqueira caso dentro dos 14 días naturais seguintes á data na que se envie o correo electrónico confirmando que procede a devolución ou sustitución do artigo non conforme (o usuario poderá para o caso da opción de sustitución non houbese existencia decidir si prefire reservar o artigo ata a súa dispoñibilidade ou o reintegro do importe conforme ó xa indicado).
As cantidades pagadas por aqueles productos que sexan devoltos a causa dalgunha tara ou defecto probados serán reembolsadas íntegramente incluidos os gastos de entrega incurridos para realizar a entrega. A devolución efectuarase no mesmo medio de pago que se empregou para pagar a compra.
Quedan a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.
Non se admitirá o cambio dun artigo por outro distinto e neste caso deberase proceder a devolución e a realización dunha nova compra.
A devolución dun porducto mercado na web poderá realizarse pola seguinte vía:
1. Mediante unha solicitude de recollida no domicilio a cal se debe facer mediante un envío dun e-mail solicitando a devolución cos datos de contacto e número de pedido ou ben contactando co servizo de Atención ao Cliente no número 986 221 218 (de luns a venres non festivos en horario de 09:00 a 13:30) e tamén enviando un correo a nosa conta de e-mail
barafunda@barafundaanimacion.com
De calqueira xeito estaremos encantados de atenderlo para subsanalo erro.

26. ATENCIÓN AO CLIENTE: AXUDA, SUXERENCIAS E RECLAMACIÓNS

En calqueira momento pódese por en contacto co noso Serviso de Atecnicón ao Cliente para pdeir axuda, aportar suxerencias, observacións ou reclamacións escribindo a

barafunda@barafundaanimacion.com
ou ben chamando ó 986 221 218 de luns a venres os días laborais en horario de 09:00 a 13:30.

27. GARANTÍA DOS PRODUCTOS

Todolos artígos ofrecidos na páxina Web teñen a garantía oficial do fabricante nos termos legalmente establecidos durante o período establecido legalmente a partir da data de entrega.
Neste prazo de garantía de 2 años, desde a entrega do producto, non inclúen as deficiencias ocasionadas por nexligencias, golpes, uso incorrecto ou manipulacións indebidas, instalacións incorrectas non efectuadas por Servicios Técnicos autorizados (cando proceda…etc,) nin materiais que estén desgastados polo uso (así como tamén todos aqueles factores que causen a anulación da garantía).
O Prestador, se reserva o dereito a solicitar a un servizo técnico oficial
No caso de resultar un defecto provocado por causa allea a sua orixen a reparación será facturable.
Naqueles supostos que xustifiquen a aplicación da garantía optarase pola reparación, sustitución do artigo, rebaixa ou devolución nos termos legalmente establecidos.
Para que se poida facer efectiva a garantía se debe contactar previamente co Servizo de Atención ao Cliente, vía telefónica ou por email (xa indicado) donde se informará do proceso a seguir.

28. DEREITOS DO PRESTADOR

 • Conservar, modificar ou suspender a súa web sen previo aviso.
 • Modificar o prezo das ofertas.
 • Rexeitar pedidos por falta de existencias ou impago do cliente.
 • Rexeitar o acceso ás ferramentas informáticas a clientes no caso de incumprimento destas condicións.
 • Percibir o importe das compras do cliente, aceptada a transacción.
 • Reservarse o dominio e conservar a plena propiedade do artígo ata o íntegro pago por parte do cliente.
 • Non reproducir, enaxenar ou dispoñe da información publicada polo Prestador en todolos seus contidos sen permiso expreso ou autorización da propia compañía.
 • Proceder a correxir ou enmendar erros humáns ou informáticos.

29. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Toda a información facilitada polo Usuario ó Prestador e a través dos formularios correspondentes deberá ser veraz. É responsabilidade do Usuario manter os datos suministrados ao Prestador debidamente actualizados. En todo caso o Prestador se exime de calqueira responsabilidade polos danos ou perxuizos ocasionados como consecuencia de ter facilitado información falsa, insuficiente, inexacta ou incorrecta.
O acceso ao sitio web non implica obrigación algunha por parte do Prestador de verificar a autenticidade, idoneidade, exhaustividade, exactitude, adecuación e actualización da información suministrada polo Usuario a través dos correspondentes formularios.
O Prestador non será responsable naqueles supostos nos que corresponda aos pais, tutores ou representantes legais dos Usuarios menores de idade ou incapacitados, autorizalo acceso, suministro de información persoal ou utilización do sitio web ou a contratación de calesqueira productos ou servicios proporcionados a través das aplicacións ou plataforma web. Será responsabilidade dos mencionados pais, tutores ou representantes legais supervisar o acceso e uso do menor ou incapacitado á contratación dos productos e servizos proporcionados a través de
WWW.BARAFUNDAANIMACION.COM

O acceso dos Usuarios aos Contidos non implica obrigación algunha por parte do Prestador de controlar a ausencia de virus ou elementos informáticos que poidan teer algún efecto danino ou perxudicial no equipo informático do Usuario. En todo caso, corresponderá ó Usuario dispoñer das ferramentas necesarias para detectar ditos virus ou elementos informáticos de carácter danino. En consecuencia, o Prestador non será responsable dos posibles danos ocasionados nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceros durante o acceso aos Contidos.
O Prestador non responderá polas interrupcións que se produzcan nos servizos eléctricos ou de telecomunicacións que impidan aos usuarios utilizaos servizos ofrecidos.

30. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas condicións rexiranse e interpretarán conforme á lexislación española naquilo que nons se atope expresamente establecido.
O Prestador e o Usuario, acordan someter calqueira controversia que podera suscitarse da prestación dos productos ou servizos obxecto destas condicións nos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario.
Para o caso de que o Usuario teña o seu domicilio fora de España o Prestador e o Usuario, renuncian expresamente a calqueira outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunaies do domicilio do PROPIETARIO DA WEB.

31. PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE LITIXIOS EN LIÑA PARA CONSUMIDORES E COMERCIANTES

A Comisión Europea puxo en marcha unha plataforma para axudar aos consumidores e aos comerciantes a resolver litixios relativos a compras feitas en Internet. Dirección á plataforma:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES